KURUMSAL
Takip Bölümü Aydınlatma Metni
YARDIM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
TAKİP BÖLÜMÜ KVKK AYDINLATMA METNİ

Biz, Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ("Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği") olarak, tarafımızla paylaşacağınız kişisel verilerin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verileri emanet olarak görüyor ve bir "Emanetçi" sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, iş ilişkimizin devamı süresince şirketiniz tarafından bizimle paylaşılabilecek veya tarafımızdan elde edilebilecek Şirket yetkilinizin ve/veya irtibat kişinizin ya da personellerinizin ("ilgili kişiler") kişisel verileri ile ilgili olarak, veri sorumlusu Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve ilgili kişilerin sahip oldukları hakları (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İş ilişkimizin devamı süresince bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatı ile Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.b):

2.1) İş ilişkimizin devamı süresince Şirket yetkilinizin ve/veya irtibat kişinizin ya da personellerinizin kimlik, iletişim, meslek, performans ve kariyer gelişim kategorilerine ait kişisel verilerini, fiziki veya elektronik yöntemler ile tarafımıza aktarmanız üzerine, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında, personellerin alması gereken eğitimlerin takibini sürdürmek ve tarafınıza gerekli hatırlatmalarda bulunmak, İSG yönetimini bir bütün halinde sürdürüp ilgili mevzuatlar ve sözleşmemiz gereği tarafınıza sunmuş olduğumuz hizmeti eksizsiz bir şekilde ifa edebilmek amaçlarıyla "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" (KVKK m. 5/2-c) ve "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

2.2) Yine iş ilişkimizin devamı süresince, personellerinizin sağlık kategorisine ait özel nitelikli kişisel verileri, fiziki veya elektronik yöntemler ile tarafımıza aktarmanız üzerine, İSG kapsamında işe girişte ve devamında periyodik olarak yaptırması gereken sağlık kontrollerinin takibini sürdürebilmek, yasal yükümlülüklerimizi ve sunmakta olduğumuz hizmeti eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek amaçlarıyla, Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" başta olmak üzere "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

3.1. Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;

3.2. Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dâhilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;


3.3. Şirket serverlarının denetlenmesinin gerekmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile;

3.4. Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması, bilimsel araştırmalara konu edilebilmesi amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personelleri ile,

3.5. Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilecektir.
4. İlgili Kişilerin Kanuni Hakları (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde ilgili kişilerin hakları kaleme alınmış olup bu madde kapsamında tarafımızla paylaşılan kişisel verilerin ilgili kişilerinin aşağıdaki haklara sahip olduğunu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklar konusunda ilgili kişiler taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi) iletebilir ve ilgili kişiler için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirler.

TEKLİF İSTEYİN

© Copyright 2024 Yardım OSGB Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Ticaret Merkezi A18 Blok No:40 Esenler / İSTANBUL Tel : 0212 438 03 20 - Faks : 0212 438 03 30 - E-Posta : info@yardimosgb.com Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni Çerez Uygulamaları Politikası İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi Takip Bölümü Aydınlatma Metni KVKK Başvuru Formu Gizlilik Politikası Teklif İsteyin Bölümü Aydınlatma Metni Tasarım : GWT